CCDC 1047858: Experimental Crystal Structure Determination : catena-[propane-1,3-diaminium tetrakis(mu-selenido)-germanium-manganese tetrahydropyrimidin-2(1H)-one solvate]

 • Guodong Zhang (Creator)
 • Peizhou Li (Creator)
 • Junfeng Ding (Creator)
 • Yi Liu (Creator)
 • Wei Wei Xiong (Creator)
 • Lina Nie (Creator)
 • Tao Wu (Creator)
 • Yanli Zhao (Creator)
 • Alfred Iing Yoong Tok (Creator)
 • Qichun Zhang (Creator)
 • Guodong Zhang (Creator)
 • Peizhou Li (Creator)
 • Yi Liu (Creator)
 • Wei Wei Xiong (Creator)
 • Lina Nie (Creator)
 • Yanli Zhao (Creator)
 • Alfred Iing Yoong Tok (Creator)
 • Qichun Zhang (Creator)

Dataset

Search results