CCDC 2044813: Experimental Crystal Structure Determination : catena-[(mu-4,4',4'',4'''-(porphyrin-5,10,15,20-tetrayl)tetrabenzoato)-(mu-4,4'-(anthracene-9,10-diyl)dipyridine)-aqua-tri-zinc(ii) unknown solvate]

  • Xinglong Dong (Creator)
  • Yu Han (Creator)
  • Qiang Chen (Creator)
  • Shikai Xian (Creator)
  • Yanyao Liu (Creator)
  • Hao Wang (Creator)
  • David H. Olson (Creator)
  • Lawrence J. Williams (Creator)
  • Xian-He Bu (Creator)
  • Jing Li (Creator)

Dataset

Search results