Antiaromatic bisindeno-[n]thienoacenes with small singlet biradical characters: Syntheses, structures and chain length dependent physical properties

Xueliang Shi, Paula Mayorga Burrezo, Sangsu Lee, Wenhua Zhang, Bin Zheng, Gaole Dai, Jingjing Chang, Juan Teodomiro Lõpez Navarrete, Kuo-Wei Huang, Dongho Kim, Juan Casado, Chunyan Chi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

51 Scopus citations

Search results