Emergence of Indigenous Artemisinin-Resistant Plasmodium falciparum in Africa

Feng Lu, Richard Culleton, Meihua Zhang, Abhinay Ramaprasad, Lorenz von Seidlein, Huayun Zhou, Guoding Zhu, Jianxia Tang, Yaobao Liu, Weiming Wang, Yuanyuan Cao, Sui Xu, Yaping Gu, Julin Li, Chao Zhang, Qi Gao, Didier Menard, Arnab Pain, Haitao Yang, Qingfeng ZhangJun Cao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

218 Scopus citations

Search results

  • Emergence of Indigenous Artemisinin Resistant Plasmodium falciparum in Africa

    Lu, F. (Creator), Culleton, R. (Creator), Zhang, M. (Creator), Ramaprasad, A. (Creator), von Seidlein, L. (Creator), Zhou, H. (Creator), Zhu, G. (Creator), Tang, J. (Creator), Liu, Y. (Creator), Wang, W. (Creator), Cao, Y. (Creator), Xu, S. (Creator), Gu, Y. (Creator), Li, J. (Creator), Zhang, C. (Creator), Gao, Q. (Creator), Menard, D. (Creator), Pain, A. (Creator), Yang, H. (Creator), Zhang, Q. (Creator), Cao, J. (Creator), Lu, F. (Creator), Culleton, R. (Creator), Zhang, M. (Creator), von Seidlein, L. (Creator), Zhou, H. (Creator), Zhu, G. (Creator), Tang, J. (Creator), Liu, Y. (Creator), Wang, W. (Creator), Cao, Y. (Creator), Xu, S. (Creator), Gu, Y. (Creator), Li, J. (Creator), Zhang, C. (Creator), Gao, Q. (Creator), Menard, D. (Creator), Yang, H. (Creator), Zhang, Q. (Creator) & Cao, J. (Creator), NCBI, Feb 24 2017

    Dataset