Erratum: Large Linear Magnetoresistance and Shubnikov-de Hass Oscillations in Single Crystals of YPdBi Heusler Topological Insulators (Scientific Reports (2015) 3 (2181) DOI: 10.1038/srep02181)

Wenhong Wang, Yin Du, Guizhou Xu, Xiaoming Zhang, Enke Liu, Zhongyuan Liu, Youguo Shi, Jinglan Chen, Guangheng Wu, Xi Xiang Zhang

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

1 Scopus citations
Original languageEnglish (US)
Article number7941
JournalScientific Reports
Volume5
DOIs
StatePublished - Jan 16 2015

ASJC Scopus subject areas

  • General

Cite this