Initial data release and announcement of the 10,000 Fish Genomes Project (Fish10K)

Guangyi Fan, Yue Song, Liandong Yang, Xiaoyun Huang, Suyu Zhang, Mengqi Zhang, Xianwei Yang, Yue Chang, He Zhang, Yongxin Li, Shanshan Liu, Lili Yu, Jeffery Chu, Inge Seim, Chenguang Feng, Thomas J Near, Rod Anthony Wing, Wen Wang, Kun Wang, Jing WangXun Xu, Huanming Yang, Xin Liu, Nansheng Chen, Shunping He

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

33 Scopus citations

Search results

  • Fish10K Pilot Project Data

    Fan, G. (Creator), Song, Y. (Creator), Yang, L. (Creator), Huang, X. (Creator), Zhang, S. (Creator), Zhang, M. (Creator), Yang, X. (Creator), Chang, Y. (Creator), Zhang, H. (Creator), Li, Y. (Creator), Liu, S. (Creator), Yu, L. (Creator), Chu, J. (Creator), Seim, I. (Creator), Feng, C. (Creator), Near, T. J. (Creator), Wing, R. (Creator), Wang, W. (Creator), Wang, K. (Creator), Wang, J. (Creator), Xu, X. (Creator), Yang, H. (Creator), Liu, X. (Creator), Chen, N. (Creator), He, S. (Creator), Fan, G. (Creator), Song, Y. (Creator), Yang, L. (Creator), Huang, X. (Creator), Zhang, S. (Creator), Zhang, M. (Creator), Yang, X. (Creator), Chang, Y. (Creator), Zhang, H. (Creator), Li, Y. (Creator), Liu, S. (Creator), Yu, L. (Creator), Chu, J. (Creator), Seim, I. (Creator), Feng, C. (Creator), Near, T. J. (Creator), Wang, W. (Creator), Wang, K. (Creator), Wang, J. (Creator), Xu, X. (Creator), Yang, H. (Creator), Liu, X. (Creator), Chen, N. (Creator) & He, S. (Creator), GigaScience Database, 2020

    Dataset