Long-read individual-molecule sequencing reveals CRISPR-induced genetic heterogeneity in human ESCs

Chongwei Bi, Lin Wang, Baolei Yuan, Xuan Zhou, Yu Li, sheng wang, Yuhong Pang, Xin Gao, Yanyi Huang, Mo Li

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

13 Scopus citations

Search results