Microporous metal–organic framework with dual functionalities for highly efficient removal of acetylene from ethylene/acetylene mixtures

Tong-Liang Hu, Hailong Wang, Bin Li, Rajamani Krishna, Hui Wu, Wei Zhou, Yunfeng Zhao, Yu Han, Xue Wang, Weidong Zhu, Zizhu Yao, Shengchang Xiang, Banglin Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

395 Scopus citations

Search results