Rare-Earth Doping in Nanostructured Inorganic Materials

Bingzhu Zheng, Jingyue Fan, Bing Chen, Xian Qin, Juan Wang, Feng Wang, Renren Deng, Xiaogang Liu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

346 Scopus citations
Original languageEnglish (US)
JournalChemical Reviews
DOIs
StatePublished - Jan 6 2022
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • General Chemistry

Cite this