Reversible Band Gap Narrowing of Sn-based Hybrid Perovskite Single Crystal with Excellent Phase Stability

Dianxing Ju, Xiaopeng Zheng, Jialiang Liu, Yan Chen, Jian Zhang, Bingqiang Cao, Hang Xiao, Omar F. Mohammed, Osman Bakr, Xutang Tao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

51 Scopus citations

Search results