Ultraviolet polarized light emitting and detecting dual-functioning device based on nonpolar n-ZnO/i-ZnO/p-AlGaN heterojunction

Jiangnan Dai, Jingwen Chen, Xiaohang Li, Jun Zhang, Hanling Long, Haochung Kuo, Yunbin He, Changqing Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Scopus citations

Search results